Hi there! You are currently browsing as a guest. Why not create an account? Then you get less ads, can thank creators, post feedback, keep a list of your favourites, and more!

Better Polish Translation

SCREENSHOTS
2,063 Downloads 53 Thanks  Thanks 15 Favourited 9,641 Views
Personal Picked Upload! This is a personal favourite of the creator!
Uploaded: 17th Jan 2020 at 11:55 PM
Updated: 1st Apr 2022 at 3:22 PM - Required edit
Cześć!

Ten mod powstał pod wpływem inspiracji serią filmów Merty dotyczącą błędów tłumaczeniowych (link do playlisty tutaj )

Nie mogąc patrzeć na te powtarzające się błędy, postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce - i naprawić je!

Mod ten poprawia prawie wszystkie wymienione przez Mertę błędy, a także kilka zauważonych przeze mnie w mojej rozgrywce. Łącznie poprawia on 220 błędów (tak, aż tyle) z wszystkich dodatków oraz niektórych pakietów Store (do działania nie są wymagane wszystkie dodatki - zauważysz tylko zmianę w tych, które posiadasz).

Poniżej przedstawiam sporą część błędów, które zostały przeze mnie poprawione:Miłej gry z trochę lepszym tłumaczeniem


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hi!
That mod is inspired by "Translation bugs" series (which you can find here) created by Polish Simstuber Merta

That mod repair 220 bugs of Polish translation (yes, 220). Mod include some of content from expansion packs, like "Late Night" or "Pets" and Store content but don't worry - you will only see that content which you have - you don't need have all of them.

Below I want to show a part of changed stuff:


If you are interested by Polish translation - enjoy!

Additional Credits:
chann - for STBLizer