Hi there! You are currently browsing as a guest. Why not create an account? Then you get less ads, can thank creators, post feedback, keep a list of your favourites, and more!

Lepsze polskie imiona i nazwiska! (Better polish names and surnames!)

SCREENSHOTS
671 Downloads 11 Thanks  Thanks 2 Favourited 3,529 Views
Uploaded: 19th Oct 2021 at 12:56 PM
Updated: 20th Oct 2021 at 3:51 PM
PL
Czy wy też macie dosyć simów z dziwnymi imionami typu Misiek albo imion niedostosowanych do płci np. generowanie na simkach męskich imion? Szukałam moda który by zmieniał imiona i nazwiska na bardziej normalne i odzwierciedlające rzeczywistość, ale nie znalazłam takiego (możliwe, że źle szukam), dlatego postanowiłam go stworzyć!

Mój mod zawiera 346 imion męskich, 313 imion żeńskich oraz 485 nazwisk zaczerpniętych z tej bazy.

Plik należy umieścić w folderze Downloads, jak każdy inny mod.

Nie należy zmieniać nazwy pliku, powinno zostać Live.package, inaczej mod nie zadziała

Można mieć tylko jeden mod na imiona, jeżeli będziesz mieć w folderze Downloads kilka plików Live tylko jeden będzie czytany przez grę.

Jeżeli pominęłam jakieś imię, które według Ciebie powinno się znaleźć w tym modzie napisz o tym w komentarzu.

Pozdrawiam, Bergaroth

ENG
Are you annoyed that in polish version of game sims generate strange names like Misiek or names not adapted to gender, e.g. generating male names on female sims? I was looking for a mod that would change names to more normal and reflective of reality, but I didn't find one, so I decided to create it!

My mod contains 346 male names, 313 female names and 485 surnames taken from of this database.

The file should be placed in the Downloads folder like any other mod.

Don't rename the file, it should be Live.package, otherwise the mod won't work

You can only have one mod for names, if you have several Live files in your Downloads folder, only one will be read by the game.

Sincerely, Bergaroth


Link do oryginalnego moda/Link to original mod